Secretaris

De secretaris is belast met de algemene leiding van de diensten en met de interne controle erop.

Hij woont de vergaderingen bij van de Raad als technisch raadgever en van het Vast Bureau. Hij bereidt de dossiers voor en hij adviseert de bestuursorganen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

De secretaris staat aan het hoofd van het personeel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. 

In overleg met het managementteam stelt hij het voorontwerp op van het organogram, de rechtspositieregeling, de strategische nota bij het meerjarenplan, de beleidsnota bij het budget en de verklarende nota bij budgetwijzigingen en de interne krediet aanpassingen.

Hij ondertekent samen met de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) de briefwisseling van het OCMW.  

Pieter Vanhoutte

Prins Leopoldplaats 3

3440 Zoutleeuw

tel  : 011/78.92.10

fax : 011/78.45.69

e-mail : secretaris@ocmwzoutleeuw.be