Asielzoekers

Op grond van de Opvangwet van 12 januari 2007 hebben asielzoekers in beginsel enkel nog recht op materiële hulp. Deze hulp wordt verstrekt in twee fasen. In een eerste fase verblijft de persoon die een asielaanvraag heeft ingediend in een collectieve opvangstructuur (open opvangcentrum). Na verloop van vier maanden kan de asielzoeker doorstromen naar een individuele opvangstructuur, bijvoorbeeld een lokaal opvanginitiatief (LOI).

Het OCMW van Zoutleeuw biedt materiële opvang aan in een LOI aan één gezin en aan twee alleenstaande asielzoekers. De asielzoekers worden aan dit LOI  toegewezen door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil).

Het OCMW biedt de toegewezen asielzoekers huisvesting aan gedurende de asielprocedure en zorgt ervoor dat deze personen kunnen voorzien in hun basisbehoeften (voeding, kledij, persoonlijke hygiëne). De asielzoekers ontvangen wekelijks een beperkt zakgeld. Zij krijgen de nodige medische begeleiding en hun kinderen kunnen naar school gaan. De maatschappelijk werkers van de sociale dienst volgen het verloop van de asielprocedure mee op en bieden de asielzoekers de nodige sociale en administratieve ondersteuning aan.

Aan het einde van de asielprocedure moet de asielzoeker het LOI verlaten. Dit geldt zowel wanneer aan de betrokkene de status van vluchteling of van subsidiaire bescherming wordt toegekend of wanneer hij enig ander recht op verblijf bekomt, als wanneer de asielaanvraag definitief wordt verworpen. In het laatste geval zal het OCMW de uitgeprocedeerde asielzoeker, indien hij dat wenst, ondersteunen bij de indiening en de opvolging van een aanvraag tot vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

Het OCMW dient steeds de richtlijnen van Fedasil op te volgen, dat het opvangnetwerk in België coördineert en de kwaliteit van de opvangstructuren bewaakt. Voor de organisatie en de exploitatie van het LOI ontvangt het OCMW een toelage van de federale overheid.

Voor meer informatie over de opvang van asielzoekers kan u terecht op de website van Fedasil.

Voor informatie met betrekking tot het verloop van de asielprocedure verwijzen wij u naar de website van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Sociale dienst

Prins Leopoldplaats 3
3440 Zoutleeuw
tel. 011/78.92.10
fax 011/78.45.69

Openingsuren

De sociale dienst is geopend van maandag- tot vrijdagvoormiddag van 8.30 uur tot 11.45 uur (zonder afspraak)
Dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur enkel na afspraak.
Maandag- en donderdagnamiddag geen toegang publiek.