Financiële hulpverlening

Huurwaarborg

U kan een aanvraag tot het bekomen van een huurwaarborg indienen als u de andere mogelijkheden hebt uitgeput, waaronder het verzoek aan uw bankinstelling tot het verkrijgen van een huurwaarborglening. Uit het verslag van de maat-schappelijk werker zal blijken of u aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie over de huurwaarborg en de huurwet vindt u in de brochure van de FOD Financiën.

Voorschotten

Werkloosheidsvergoeding, pensioen, kinderbijslag, uitkering, … blijft uit? In deze omstandigheden kan u in afwachting voorschotten aanvragen. De maatschappelijk werker doet een onderzoek en stelt een verslag op. Zij zal contact opnemen met de juiste instantie voor de verdere behandeling van uw dossier.   

De opdracht voor het verlenen van voorschotten op onderhoudsgelden ligt sedert 1 oktober 2005 bij de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) van de FOD Financiën. Voor meer informatie over de werking van DAVO kan u terecht op de website van de FOD Financiën. De maatschappelijk werker helpt u bij het indienen van uw aanvraag.

Hulp bij het betalen van de energiefactuur

Als u het moeilijk hebt om uw gas- en/of elektriciteitsfacturen te betalen, kan u het OCMW contacteren. Meer informatie hierover vindt u onder energieproblemen.

Verwarmingstoelagen

Het OCMW kent een verwarmingstoelage toe aan verbruikers met een laag inkomen die hun woning verwarmen met huisbrandolie, verwarmingspetroleum © of bulkpropaangas. Het OCMW treedt hier op als partner van de federale overheid: zij hebben de voorwaarden bepaald waaronder u recht hebt op deze toelage. Meer informatie? Zie energieproblemen.

Tussenkomst in verblijfskosten in bepaalde instellingen

Bij verblijf in bepaalde instellingen kan een tussenkomst in de verblijfskosten worden verleend. Deze tussenkomst is slechts mogelijk nadat de eigen middelen zijn aangewend, maar deze ontoereikend blijken. Een opsomming van de instellingen die in aanmerking komen, vindt u in artikel 2, §1, van de wet van 02.04.1965.

Financiële maatschappelijke hulp

Maatschappelijke dienstverlening onder de vorm van financiële steun kan worden toegekend aan personen die omwille van hun nationaliteit of verblijfssituatie niet in aanmerking komen voor het recht op maatschappelijke integratie. Elke aanvraag wordt onderworpen aan een voorafgaand sociaal onderzoek waarbij (onder andere) de behoeftigheid van de aanvrager wordt onderzocht. De hulp aan illegaal verblijvende vreemdelingen blijft in beginsel beperkt tot dringende medische hulpverlening.

Dringende financiële steun

Indien er zich een acuut financieel probleem stelt en er geen redelijk alternatief is (bv. aanvragen afbetalingsplan), kan het OCMW, na een sociaal-financieel onderzoek door de maatschappelijk werker, een dringende financiële steun toekennen. Dit kan gaan van het ter beschikking stellen van een beperkte hoeveelheid contant geld tot het betalen van een dringende factuur. In sommige gevallen is dit bedrag terugvorderbaar.

Andere

Naast alle hierboven vermelde vormen van financiële steunverlening kan het OCMW in individuele gevallen financiële tussenkomsten toekennen (bv. in medische kosten, bij de aankoop van een bril, bijdragen ziekteverzekering,…). De maatschappe-lijk werker doet een sociaal-financieel onderzoek om na te gaan of u in aanmerking komt voor een tussenkomst, al dan niet terugvorderbaar.

Sociale dienst

Prins Leopoldplaats 3
3440 Zoutleeuw
tel. 011/78.92.10
fax 011/78.45.69

Openingsuren

De sociale dienst is geopend van maandag- tot vrijdagvoormiddag van 8.30 uur tot 11.45 uur (zonder afspraak)
Dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur enkel na afspraak.
Maandag- en donderdagnamiddag geen toegang publiek.