Schuldbemiddeling

Bij schuldoverlast, als u moeilijkheden ondervindt om uw rekeningen te betalen of indien u het overzicht over uw financiële situatie bent verloren, kan u terecht bij de dienst voor schuldbemiddeling van het OCMW.

Deze dienst helpt u in de mate van het mogelijke om uw financieel evenwicht te herstellen en dit ongeacht het aantal schulden, de omvang van de schuldenlast en de oorzaak van de betalingsproblemen.

De dienst voor schuldbemiddeling zal u een structurele oplossing voorstellen voor uw betaal- of budgetproblemen die u in staat stelt een menswaardig leven te leiden, terwijl u toch uw schulden en rekeningen afbetaalt.

Het OCMW van Zoutleeuw werd door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, erkend als instelling voor schuldbemiddeling. Als erkende instelling voor schuldbemiddeling kan het OCMW bemiddelend tussenkomen bij uw schuldeisers, ook wanneer uw dossier een of meerdere consumentenkredieten bevat. Op die manier kan het OCMW een afbetalingsregeling of een uitstel van betaling trachten te bewerkstelligen.

De schuldhulpverlening die door de dienst voor schuldbemiddeling wordt verstrekt, is kosteloos. Afhankelijk van het aantal aanvragen kan de dienst voor schuldbemiddeling genoodzaakt zijn om een wachtlijst te hanteren.

Werking

Indien u een beroep wenst te doen op de dienst voor schuldbemiddeling, kan u best een afspraak maken met de sociale dienst. Het is belangrijk dat u bij uw eerste gesprek met de maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar al zoveel mogelijk informatiemateriaal meebrengt : contracten, rekeningen, aanmaningen, vonnissen, betalingsbevelen, ....

Nadat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn u hulp, in de vorm van schuldbemiddeling, heeft toegekend, wordt een overeenkomst inzake schuldbemiddeling afgesloten. In deze overeenkomst gaat het OCMW de verbintenis aan om u alle nodige informatie te verschaffen en verbindt u er zich ondermeer toe om loyaal mee te werken met de schuldbemiddelaar.

De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal in eerste instantie een overzicht maken van uw inkomsten en uitgaven enerzijds en uw schulden anderzijds. Het is immers van groot belang te weten wat uw vaste kosten zijn voor wonen, voeding, huishouden, nutsvoorzieningen, verzekeringen, ... en welk gedeelte van uw inkomsten zou kunnen worden besteed aan de afbetaling van de schulden. Om een actueel overzicht van de openstaande schulden te kunnen opmaken, zal het vaak nodig zijn om bijkomende gegevens op te vragen bij de schuldeisers. Zo nodig worden uw schulden tevens vanuit juridisch oogpunt onderzocht door de jurist van het OCMW.

Na de opmaak van het overzicht van uw gezinsboekhouding en de openstaande schulden en het juridisch onderzoek, zal de maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar uw situatie analyseren en een voorstel formuleren. De voorgestelde regeling zal doorgaans de vorm aannemen van budgetbegeleiding, budgetbeheer of een collectieve schuldenregeling.

Het OCMW kan, voor het welslagen en de voortzetting van de schuldhulpverlening, begeleidende voorwaarden opleggen, zoals het zoeken naar een passende tewerkstelling, het doen gelden van rechten op uitkeringen en onderhoudsgelden, het nemen van maatregelen om de uitgaven te verminderen,…

Budgetbegeleiding

De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal, na met u te hebben overlegd, een afbetalingsplan opmaken. Over dit afbetalingsplan moet worden onderhandeld met de schuldeisers. Als alle partijen het eens zijn, voert u het afbetalingsplan zelf uit. U zorgt er zelf voor dat alle maandelijkse afbetalingen stipt gebeuren.

De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal u begeleiden bij de uitvoering van het overeengekomen afbetalingsplan en zal de naleving ervan controleren. Er zijn op regelmatige tijdstippen contactmomenten, waarop de maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar het verloop van de afbetalingsregeling met u zal bespreken.

In sommige gevallen zal het nodig zijn om het afbetalingsplan te wijzigen, bv. wanneer u te maken zou krijgen met onverwachte kosten of met een vermindering van uw inkomsten. De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal daarover dan opnieuw moeten onderhandelen met de betrokken schuldeiser(s).

Budgetbeheer

De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal, na met u te hebben overlegd, een afbetalingsplan opmaken. Over dit afbetalingsplan moet worden onderhandeld met de schuldeisers.

Als alle partijen het eens zijn, wordt een budgetrekening geopend. U zorgt ervoor dat uw inkomsten worden gestort op deze budgetrekening. De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar bezorgt u een leefgeld waarmee u uw dagelijkse kosten (voeding, verzorging, kleding, ...) kan betalen. Het leefgeld zal doorgaans worden overgeschreven naar een afnamerekening, die enkel door u kan worden gebruikt. De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zorgt verder voor de uitvoering van het afbetalingsplan vanaf deze budgetrekening. U zal regelmatig worden uitgenodigd voor overleg en voor een bespreking van het verloop van de afbetalingsregeling, zodat u steeds op de hoogte blijft van de stand van zaken.

In sommige gevallen zal het nodig zijn om het afbetalingsplan te wijzigen, bv. wanneer u te maken zou krijgen met onverwachte kosten of met een vermindering van uw inkomsten. De maatschappelijk werker/schuldbemiddelaar zal daarover dan opnieuw moeten onderhandelen met de betrokken schuldeiser(s).

Collectieve schuldenregeling

In een aantal gevallen zal het niet mogelijk zijn om aan de schuldeisers een redelijk afbetalingsplan voor te stellen, bv. omdat de beschikbare inkomsten te laag zijn of omdat de schulden onmogelijk binnen een aanvaardbare termijn kunnen worden terugbetaald. Budgetbegeleiding of -beheer zal in deze gevallen niet volstaan. De dienst voor schuldbemiddeling zal u voorstellen om een collectieve schuldenregeling aan te vragen bij de bevoegde Arbeidsrechtbank, mits u aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. De collectieve schuldenregeling heeft tot doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen en hem in de mate van het mogelijke in staat te stellen zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij een menswaardig leven kan leiden.

De dienst voor schuldbemiddeling zal u desgewenst bijstaan bij de opmaak van het verzoekschrift voor de Arbeidsrechtbank en u alle nodige informatie over het verloop van deze procedure verstrekken.

Indien u nu reeds meer wenst te weten over de collectieve schuldenregeling kan u hier klikken.

Energie

Als u moeilijkheden ondervindt om de gas- en/of de elektriciteitsrekeningen te betalen, kan u zich tot het OCMW wenden. De wet van 4 september 2002 heeft aan de OCMW's immers een specifieke opdracht toevertrouwd met betrekking tot de hulp aan personen die problemen hebben met het betalen van hun energiefactuur.

Het OCMW kan hulp verlenen door schuldbemiddeling aan te bieden of door al dan niet terugvorderbare financiële steun te verstrekken.

In vele gevallen zal het OCMW u vragen om schuldhulpverlening door de dienst voor schuldbemiddeling te aanvaarden, zodat een duurzame en structurele oplossing voor uw probleem kan worden uitgewerkt.

Contact

De dienst voor schuldbemiddeling van het OCMW is bereikbaar via de sociale dienst.

Meer informatie

Wie meer wil weten over schuldhulpverlening kan terecht op de website van het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling en op de website Eerste hulp bij Schulden.

Sociale dienst

Prins Leopoldplaats 3
3440 Zoutleeuw
tel. 011/78.92.10
fax 011/78.45.69

Openingsuren

De sociale dienst is geopend van maandag- tot vrijdagvoormiddag van 8.30 uur tot 11.45 uur (zonder afspraak)
Dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur enkel na afspraak.
Maandag- en donderdagnamiddag geen toegang publiek.