Energieproblemen

Verwarmingstoelage

Het OCMW kent een verwarmingstoelage toe aan verbruikers met een laag inkomen die hun woning verwarmen met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas.

Onder verbruikers met een laag inkomen wordt verstaan:

  1. de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  2. gezinnen met een jaarlijks belastbaar bruto-gezinsinkomen dat lager is dan de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen
  3. personen aan wie schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling werd toegestaan

Om in aanmerking te komen voor een verwarmingstoelage moet de aanvraag worden ingediend bij de sociale dienst van het OCMW binnen de 60 dagen na de leveringsdatum. U dient voor de indiening van uw aanvraag een aantal documenten mee te brengen, die hier (pdf, 54.7 kB) (pdf, 24.7 kB) worden opgesomd

Het bedrag van de toelage hangt af van de soort brandstof, de prijs per liter en de wijze waarop de brandstof wordt geleverd (in bulk of aan de pomp).

De sociale dienst zal controleren of u aan alle voorwaarden voldoet om deze premie te ontvangen. Het is mogelijk dat nog bijkomende gegevens of documenten worden opgevraagd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist over de toekenning van de verwarmingstoelage. De verwarmingstoelage zal worden betaald binnen de 15 dagen volgend op de datum van de beslissing van de Raad tot toekenning van de toelage.

De voorwaarden voor de toekenning van een verwarmingstoelage en het bedrag ervan worden vastgesteld door de federale overheid. Het OCMW staat enkel in voor de uitvoering van de federale regelgeving. Voor meer informatie over de toekenningsvoorwaarden kan u terecht op de websites van het sociaal verwarmingsfonds en van de federale POD maatschappelijke integratie, armoedebestrijding, sociale economie en grootstedenbeleid. Een overzichtelijke folder van de POD maatschappelijke integratie en een brochure van het Sociaal Verwarmingsfonds kan u hier alvast downloaden.

Lokale Adviescommissie (LAC)

Het energiedecreet bepaalt de gevallen waarin de netbeheerder de toevoer van elektriciteit of aardgas bij de klant kan afsluiten. In bepaalde gevallen kan de elektriciteits- of aardgastoevoer slechts worden afgesloten na advies van de lokale adviescommissie (LAC). Dit is onder meer het geval wanneer de klant schulden heeft bij de netbeheerder en hij geen afbetalingsplan aanvaardt, wanneer hij het afbetalingsplan niet naleeft of wanneer hij de netbeheerder de toegang weigert tot de ruimte waarin de elektriciteits- of aardgasmeter of de budgetmeter zich bevindt.

De LAC vergadert op verzoek van de netbeheerder, in de raadzaal van het OCMW. De commissie is samengesteld uit een afgevaardigde van de betrokken netbeheerder en afgevaardigden van het OCMW. Als de klant wordt begeleid door een erkende instelling voor schuldbemiddeling zal ook een vertegenwoordiger van deze instelling deel uitmaken van de LAC.

De LAC moet een onderzoek voeren alvorens zij een beslissing kan nemen. Het onderzoek moet nagaan of de klant door de afsluiting niet in een onverantwoorde situatie terechtkomt. De klant mag aanwezig zijn op de vergadering van de LAC en hij mag zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman of een vertrouwenspersoon. De voorzitter van de LAC brengt de klant op de hoogte van de datum en het tijdstip van de vergadering waarop het dossier zal worden behandeld.

De LAC brengt advies uit binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek tot afsluiting. Ook over verzoeken van de distributeur tot afsluiting van de watertoevoer en over verzoeken van de klant tot heraansluiting brengt het de LAC advies uit.

Energie

Als u het moeilijk heeft om de gas- en/of de elektriciteitsrekeningen te betalen, kan u het OCMW contacteren. De wet van 4 september 2002 legt OCMW's de taak op om hulp te bieden aan personen die problemen hebben om hun energiefactuur te betalen. 

Het OCMW kan hulp verlenen door schuldbemiddeling of door financiële steun aan te bieden die later in bepaalde gevallen wordt teruggevorderd.

In vele gevallen zal het OCMW u vragen om schuldhulpverlening te aanvaarden, zodat een duurzame oplossing voor uw probleem kan worden uitgewerkt.

Contact

De sociale dienst van het OCMW is bereikbaar:

-       Prins Leopoldplaats 3, 3440 Zoutleeuw, elke voormiddag van 8.30u tot 11.45u

-       telefonisch via het nummer 011/78.92.10

-       via e-mail: sociale.dienst@ocmwzoutleeuw.be.

Sociale dienst

Prins Leopoldplaats 3
3440 Zoutleeuw
tel. 011/78.92.10
fax 011/78.45.69

Openingsuren

De sociale dienst is geopend van maandag- tot vrijdagvoormiddag van 8.30 uur tot 11.45 uur (zonder afspraak)
Dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur enkel na afspraak.
Maandag- en donderdagnamiddag geen toegang publiek.