Algemeen en opnamebeleid

Gebouw

In 2010 werd het woonzorgcentrum De Vesten in gebruik genomen.

Hoewel gelegen dichtbij het centrum van Zoutleeuw, wordt de ligging gekenmerkt door een uitgestrekte rustige, groene omgeving.

De Vesten biedt plaats aan 68 residenten, waarvan 28 ROB-kamers (valide residenten) en 40 RVT-kamers (meer zorgbehoevende residenten). Er zijn uitsluitend éénpersoonskamers. Wanneer een echtpaar een tweepersoonskamer wenst, kan dit worden gerealiseerd.

Alle kamers beschikken over een oproepsysteem, een sanitaire cel, moderne afwerking, TV, telefoon- en internetaansluiting, aangepast meubilair en een koelkast.

Aan de linkerzijde van de centrale as bevinden zich de ROB-kamers (14 gelijkvloers en 14 op de verdieping). De ROB-kamers hebben een eigen terras. De residenten op de gelijkvloerse verdieping beschikken hierdoor over een eigen in- en uitgang.

Aan de rechterzijde van de centrale as bevinden zich de RVT-kamers (20 gelijkvloers en 20 op de verdieping). Deze kamers zijn opgebouwd rond een centrale gang en een binnentuin.

In de beide RVT-woongroepen zijn telkens 2 kamers voorzien voor extra-zorgbehoevende residenten. Deze kamers sluiten rechtstreeks aan op een aangrenzende gemeenschappelijke badkamer met o.a. een therapeutisch hoog-laag bad, plafondlift en de mogelijkheid tot gebruik van een mobiele douchebrancard.

In de onmiddelijke omgeving van de centrale as liggen de gemeenschappelijke lokalen zoals de polyvalente zaal (aan de inkom), de dagzalen, verpleegposten, ergo-kinélokalen, burelen, …

Volledig centraal ligt een atrium.

Klik hier voor het grondplan gelijkvloers (pdf, 483.7 kB) en verdieping (pdf, 458.0 kB) met aanduiding van de woongroepen

Opnamebeleid en werking

Woonzorgcentrum De Vesten staat open voor alle senioren die om persoonlijke redenen, gezondheidsredenen of door sociale omstandigheden niet langer thuis kunnen of willen verblijven.

Wij bieden onze bewoners, valide en zorgbehoevende, een maximaal geïndividualiseerd verblijf aan met de nodige ondersteuning en verzorging ongeacht hun herkomst, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Verpleging en verzorging zijn er op gericht de bewoners zo lang mogelijk hun fysische en psychische capaciteiten te laten behouden en hun zelfredzaamheid te stimuleren. Kinesitherapie, ergotherapie en logotherapie bieden de noodzakelijke ondersteuning.

Wij willen een thuis zijn voor de residenten met:

 • respect voor ieders individuele persoonlijkheid, normen en waarden
 • een maximale autonomie voor eigen keuzes en zelfontplooiing
 • aandacht voor relaties en sociale contacten
 • een modern gebouw in een groene omgeving
 • een degelijke vrijetijdsbesteding onder leiding van het EKA-team
 • goede hoteldiensten met lekkere, gezonde en afwisselende maaltijden, aangepast aan de gezondheidstoestand van de bewoner
 • aandacht voor familie, vrienden en kennissen

Ons woonzorgcentrum engageert zich voor een menswaardig levenseinde. De wijze waarop mensen naar het einde toe (willen) worden begeleid, is zeer verscheiden. Iedereen heeft hierbij het recht op respect voor zijn of haar keuze. Wij willen u een waardig levenseinde garanderen, dat zo dicht mogelijk aanleunt bij uw eigen wensen. Onze visie en begeleiding bij het levenseinde omvat:

 • bij opname of op elk later tijdstip naar uw keuze een persoonlijk gesprek over uw verwachtingen en wensen over uw toekomstige zorg
 • palliatieve zorg gericht op het verbeteren van uw levenskwaliteit is bij een levensverkortende aandoening beschikbaar wanneer nodig
 • een vraag voor een zelfgekozen levenseinde (euthanasie) wordt beantwoord met respect van de geldende wettelijke voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden:

 • in principe de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, uitzonderingen zijn mogelijk mits toestemming van de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid
 • voor niet-inwoners van Zoutleeuw wordt een borgstelling gevraagd aan het OCMW van de woonplaats
 • een op een radiologisch onderzoek gesteund medisch verslag voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat-resident niet lijdt aan een besmettelijke ziekte
 • een medisch en verpleegkundig verslag inzake de algemene toestand en een medicatiefiche overhandigen
 • bewijsstukken i.v.m. roerende en onroerende goederen, nodig voor het financieel onderzoek, voorleggen en er zich toe verbinden, in de mate van het mogelijke, alle kosten te betalen voortvloeiend uit het verblijf in het woonzorgcentrum